Sách kiến thức khoa học

Là những cuốn sách nội dung khoa học nhưng được truyền tải một cách đơn giản, hài hước, thú vị, hấp dẫn để xây dựng những nền tảng kiến thức và bắt đầu làm quen với khoa học.